سانس های استخر المپیک ( مجموعه آیت اله ربانی ) شیراز

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.