سانس های استخر روباز شهدای دانش آموز شهرستان بردسکن

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.