سانس های استخر روباز 29 فروردین اصفهان (13 آبان)

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.