سانس های استخر سازمان آب تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر سازمان آب تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.