سانس های استخر سازمان آب مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر سازمان آب مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.