سانس های استخر سلمان فارسی تهران (فدراسیون ناشنوایان)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر سلمان فارسی تهران (فدراسیون ناشنوایان)


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.