سانس های استخر شهرک قدس قم (شهدای دانش آموز)

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.