سانس های استخر شهید مفتح (سونا، سرسره و دایو) تهران

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.