سانس های استخر لاله بروجرد

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

 

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.