سانس های استخر مرکز تجارت جهانی فردوسی

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مرکز تجارت جهانی فردوسی


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.