سانس های استخر هتل آریا ارومیه

روز
سانس آقایان
سانس بانوان
شنبه
16 عصر الی 23 شب
9 الی 15 عصر
یکشنبه
16 الی 23 شب
9 الی 15 عصر
دوشنبه
16 الی 23 شب
9 الی 15 عصر
سه شنبه
16 الی 23 شب
9 الی 15 عصر
چهارشنبه
16 الی 23 شب
9 الی 15 عصر
پنج شنبه
16 الی 23 شب
9 الی 15 عصر
جمعه
16 الی 23 شب
9 الی 15 عصر

ااات