سانس های قایق رانی دریاچه مصنوعی خلیج فارس تهران(دریاچه چیتگر)

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.