سانس های مجتمع آبدرمانی ارشاد سرعین اردبیل ( پهن لو)

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.