سانس های مجموعه بدن سازی و استخر لاماسیا تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط مجموعه بدن سازی و استخر لاماسیا تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.